පාරිභෝගිකයින්ට එක-නැවතුම් සේවා සැපයීම සඳහා, අපට FPC සහ Rigid-flex PCB එකලස් කිරීමේ සේවාව (SMT: Surface Mounting Technology ලෙසද හැඳින්වේ) ද සැපයිය හැකිය. අපට සියලුම සංරචක විදේශයන්හි හෝ දේශීය වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගත හැකි අතර කෙටි කාලසීමාවක් සමඟ ඔබට සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ලබා දිය හැකිය.

Chat with Us

ඔබේ විමසුම යවන්න